پزشکان

سرتاچ چیچک

پروفسور در زمینه جراحی قلب و عروق
قفسه سینه، بهداشت قلب و عروق – جراحی قلب کودکان – قفسه سینه، سلامت قلب و عروق – جراحی قلب و عروق

ادامه مطلب

کزبان بربراوغلو

خدمات تشخیص – آسیب شناسی

ادامه مطلب

آیشن یوجل

پروفسور در زمینه بیهوشی و احیا
علوم تومورشناسی – تشخیص درد

ادامه مطلب

ویدیو