مریم شریف

حدود یک سال پیش مریم شریف با بیماری لیمفوما به ما مراجعه نمود. درمان ایشان بوسیله شیمی درمانی و رادیوتراپی انجام یافت.

مریم شریف
حدود یک سال پیش مریم شریف با بیماری لیمفوما به ما مراجعه نمود. درمان ایشان بوسیله شیمی درمانی و رادیوتراپی انجام یافت. بعد از درمان، حجم تومور کوچک شد اما در سی تي اسكن تشخیص داده شد که مقداری از آن باقیمانده است. تصمیم گرفته شد که با استفاده ازپت سی تی اسکن وضعیت روشتنر شود اما به دنبال بیمارستانهای زیادی گشتند تا تکنولوژی بالایی داشته باشد. چون تکنولوژی هاي قدیمی در ایران جوابگوی درمان نبودند پس از جستجو بیمار و اطرافیانش با مرکز درمانی آنادولو آشنا شدند. شریف داستان آشنایی خود را :چنین توضیح می دهد
ایران کشور ثروتمندی است اما صنایع پزشکی آن باید توسعه یابد. وقتی صحبت ازپت سی تی اسکن شد دکتر من و خودم مرکز درمانی آنادولو را انتخاب نمودیم.  فاصله کم بین ایران و ترکیه هم امتیاز دیگر مساله بود

:مریم که معتقد به تقدیر است، چنین میگوید

من معتقد به سرنوشت هستم. فکر میکنم چیزهایی که با آنها روبرو شده ام در حقیقت موقعیتهای بدی در .سرنوشت من بودند. اگر من رنج میبرم این به خاطر سرنوشت من است. به همین خاطر زیاد ناراحت نیستم

ویدیو