ناصر دربایی

پس از تشخیص بیماری به فاصله ۳ سال در ایران دوبار تحت عمل جراحی قرار گرفت. به دلیل نوع بیماری ٫جراحی به تنهایی نمیتوانست برای درمان کافی باشد و برای درمان تکمیلی نیازبه پرتودرمانی با تکنولوژی سایبرنایف بود. از آنجایی که متاسفانه هنوز درایران چنین تکنولوژی در دسترس نیست به توصیه دکتر به دنبال مرکز درمانی ایی مجهز به سایرنایف می گشت كه از طریق یکی از دوستان با بیمارستان آنادولو آشنا شده و پس از دریافت مشاوره پزشکی و به اینجا مراجعه کرد

.از تاریخی که مشخص شد ناصرنیازبه پرتودرمانی دارد تنها ۲ هفته تا مراسم ازدواج خواهرش زمان داشت

پزشک متخصص مغزواعصاب (دکتر احمد حلمی کایا) وپزشک متخصص انکولوژی اشعه( پرفسور دکتر کیهان انگین) بعد از مشورت در زمانی کوتاه درمان سایبرنایف را برای وی در نظر گرفتند

ناصرمی گوید: خصوصا از توجه دکترها به بیمارواختصاص دادن زمان کافی و توجیه بیمار درباره نوع بیماری و نحوه درمان بسیارراضی هستم وترجیح میدهم برای کنترل به همین بیمارستان مراجعه کنم

ویدیو